Algemene voorwaarden

Artikel I. Begripsbepalingen

 1. Het kantoor: onder Advocatenkantoor Simmelink wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.
 2. Cliënt: de contractpartij van het kantoor.

Artikel II. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die het kantoor met de cliënt aangaat, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die uit het van toepassing zijn van de gedragsregels kunnen voortvloeien.

Artikel III. Opdracht

 1. Alle werkzaamheden door Advocatenkantoor Simmelink het kantoor worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Advocatenkantoor Simmelink het kantoor niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever cliënt en betaling van een borg voorschot indien dit is vastgesteld.
 2. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer is Advocatenkantoor Simmelink. Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan het kantoor te zijn verleend, hetgeen wil zeggen dat de cliënt ermee instemt dat het kantoor de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor. De toepasselijkheid van de artikelen. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.
 3. Advocatenkantoor Simmelink zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.
 4. Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist, verbonden aan Advocatenkantoor Simmelink. Advocatenkantoor Simmelink kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan Advocatenkantoor Simmelink verbonden juristen.
 5. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door Advocatenkantoor Simmelink opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan Advocatenkantoor Simmelink. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.
 6. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Advocatenkantoor Simmelink, heeft Advocatenkantoor Simmelink het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel IV. Beëindiging

 1. Zowel de cliënt als het kantoor kunnen de opdrachtovereenkomst beëindigen door schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
 2. Het kantoor heeft in beide gevallen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, het recht om het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat de cliënt volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

Artikel V. Declaratie, honorarium en kosten

 1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, gebaseerd op het overeengekomen uurtarief en de bestede tijd, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd aan het kantoor. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten, vertaalkosten, onderzoekskosten, reiskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.
 2. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
 3. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 4. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, als de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 5. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Als het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft het kantoor het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 6. Indien ten behoeve van de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd (toevoeging) bij de Raad voor Rechtsbijstand dan is geen uurtarief van toepassing, mits de Raad voor Rechtsbijstand de aangevraagde toevoeging ook daadwerkelijk verstrekt en de verstrekte toevoeging in een later stadium niet wordt ingetrokken/herroepen.
 7. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van opdrachtgever wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan het kantoor.
 8. De cliënt dient zich ervan bewust van te zijn dat een door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte toevoeging na afloop van een zaak onder meer kan worden ingetrokken indien de cliënt met de zaak een financieel resultaat heeft behaald dat boven de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde grenzen ligt. In dat geval ontvangt de cliënt na intrekking van de toevoeging alsnog een factuur van het kantoor ter hoogte van het aantal bestede uren tegen het standaard uurtarief van het kantoor.

Artikel VI. Betaling, opschorting, rente en incasso

 1. Het kantoor hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is het kantoor gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.
 2. Indien cliënt nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast.
 3. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien het kantoor instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 5. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is cliënt in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 6. Bij niet-tijdige betaling van de facturen door cliënt, is cliënt van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat cliënt in verzuim treedt tot aan de dag van volledige voldoening, is cliënt wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast behoudt Advocatenkantoor Simmelink B.V. zich het recht voor om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen zodra cliënt, na het verstrijken van een betalingstermijn, aangemaand wordt en deze de betalingstermijn niet nakomt. De hoogte van deze incassokosten is conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals vastgesteld in de Wet op de IncassoKosten (WIK).
 7. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal Advocatenkantoor Simmelink B.V. een herinnering sturen waarin een aanvullende termijn van veertien dagen wordt geboden om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Bij uitblijven van betaling binnen deze termijn zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De berekening van deze kosten volgt de wettelijk vastgestelde staffel, met een minimum van €40.
 8. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat client in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

Artikel VII. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen dan wel geen volledige verzekeringsuitkering plaatsvindt, en het kantoor ondanks de in het eerste lid van dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperking in beginsel nog enige betalingsverplichting zou hebben, is de aansprakelijkheid van het kantoor jegens opdrachtgever alsdan beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor zover dit honorarium betrekking heeft op het desbetreffende onderdeel van de opdracht, doch in elk geval met een maximum van € 5.000,00.
 4. Bij het inschakelen van derden zal het kantoor de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. In geen geval zal het kantoor gehouden zijn gerechtelijke maatregelen jegens deze derde te treffen, behoudens in het kader van een eventueel separaat aan te nemen opdracht tot dienstverlening tegen de gebruikelijke betalingscondities. Voor zover nodig en mogelijk zal het kantoor tegen een redelijke vergoeding medewerking verlenen aan cessie van een mogelijke vordering jegens de betreffende derde.
 5. Advocatenkantoor Simmelink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 6. Het kantoor is niet aansprakelijk indien de schade in enige mate samenhangt met een opschorting en/of stopzetting van werkzaamheden omdat de cliënt niet bereikbaar is, niet reageert op brieven, e-mails, andere communicatiemiddelen of omdat de cliënt ook na aanmaning in gebreke is gebleven met de betaling van de declaratie(s).
 7. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit een gebrek van de door cliënt gekozen wijze van aanlevering van stukken, bescheiden of documenten welke van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht.
 8. In geen geval is het kantoor aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit storingen van geautomatiseerde systemen welke bij de uitvoering van de opdracht of voor de aanlevering van stukken, bescheiden of documenten gebruikt worden.
 9. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van alle werknemers van en door het kantoor ingeschakelde tussen- en hulppersonen.
 10. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 11. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel VIII. Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend in geval van enig verschil met de tekst van de voorwaarden in een vreemde taal.

Artikel IX. Kantoorklachtenregeling

1. Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 2. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 3. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

2. Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen cliënt en het kantoor.
 2. Het kantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

3. Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

4. Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

5. Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar M.I. Tonk, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

7. Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

8. Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

9. Geschillencommissie Advocatuur

 1. Wanneer Advocatenkantoor Simmelink er niet in slaagt uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, volgens bovenstaande interne klachtenregeling, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 2. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u verzonden opdrachtbevestiging.

Artikel X. Archivering

 1. Het kantoor is gerechtigd dossierstukken uitsluitend in de vorm van een digitale kopie c.q. scan te behouden en gescande dossierstukken te vernietigen.
 2. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende vijf jaar worden bewaard in het archief van het kantoor danwel de betreffende advocaat.
 3. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de cliënt. Hierbij dient de cliënt er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.
 4. Na verloop van vijf jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar zijn opgevraagd bij het kantoor.

Foto van auteur

Auteur: Henk ten Dolle

Henk vervult de rol van Manager Bedrijfsvoering bij Advocatenkantoor Simmelink. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van finance, marketing, HRM, en ICT en draagt bij aan de strategische planning en dagelijkse operaties van het kantoor.
Bezoek de biografiepagina van
voor het CV.