Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Advocatenkantoor Simmelink. Onder Advocatenkantoor Simmelink wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht

 1. Alle werkzaamheden door Advocatenkantoor Simmelink worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Advocatenkantoor Simmelink niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling van een borg indien dit is vastgesteld.
 2. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemer is Advocatenkantoor  Simmelink. De toepasselijkheid van de artikelen. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden

 1. Advocatenkantoor Simmelink zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.
 2. Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist, verbonden aan Advocatenkantoor Simmelink. Advocatenkantoor Simmelink kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan Advocatenkantoor Simmelink verbonden juristen.
 3. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door Advocatenkantoor Simmelink opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan Advocatenkantoor Simmelink. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.
 4. Zowel Advocatenkantoor Simmelink als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Honorarium en kosten

 1. Advocatenkantoor Simmelink brengt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een uurtarief in rekening. Per opdracht zal met de opdrachtgever schriftelijk een uurtarief worden overeengekomen. De hoogte van dit uurtarief zal onder meer afhankelijk zijn van aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief wordt overeengekomen bedraagt het uurtarief € 190,- per uur en exclusief BTW. Voor internationale zaken wordt een uurtarief van € 190,- per uur en exclusief BTW gehanteerd. Het uurtarief kan periodiek worden verhoogd. Advocatenkantoor Simmelink zal de opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.
 2. Advocatenkantoor Simmelink kan een borg verlangen met betrekking tot de behandeling van uw zaak. Indien een borg wordt verlangd, dan zal de opdracht niet eerder zijn aanvaard dan na betaling van die borg. Indien vooraf geen borg is overeengekomen, kan Advocatenkantoor Simmelink tijdens de behandeling van een zaak alsnog een borg verlangen indien de zaak of de cliënt daar aanleiding toe geeft.
 3. De opdrachtgever geeft toestemming aan Advocatenkantoor Simmelink om naast het in rekening te brengen uurtarief, kosten te maken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Hieronder kan onder meer, derhalve niet uitsluitend, worden verstaan: vertaalkosten, betekeningskosten, vastrechten, onderzoekskosten, reiskosten en andere verschotten.
 4. Indien ten behoeve van de opdrachtgever gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd (toevoeging) bij de Raad voor Rechtsbijstand dan is geen uurtarief van toepassing, mits de Raad voor Rechtsbijstand de aangevraagde toevoeging ook daadwerkelijk verstrekt en de verstrekte toevoeging in een later stadium niet wordt ingetrokken/herroepen.
 5. De opdrachtgever dient zich er van bewust te zijn dat een door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte toevoeging na afloop van een zaak onder meer kan worden ingetrokken indien de opdrachtgever met de zaak een financieel resultaat heeft behaald dat boven de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde grenzen ligt. In dat geval ontvangt de opdrachtgever na intrekking van de toevoeging alsnog een factuur van Advocatenkantoor Simmelink ter hoogte van het aantal bestede uren tegen het uurtarief als genoemd in punt 8 van deze algemene voorwaarden.

Betaling, opschorting, rente en incasso

 1. Door Advocatenkantoor Simmelink verzonden facturen dienen binnen veertien (14) dagen na verzending daarvan te worden voldaan door de opdrachtgever.
 2. Indien de opdrachtgever de verzonden factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dan dient de opdrachtgever dit op straffe van verval van het recht daarvan binnen veertien dagen na verzending schriftelijk kenbaar te maken aan Advocatenkantoor Simmelink zulks onder vermelding van de gronden waarop de betwisting berust.
 3. Indien na verloop van de betalingstermijn van een factuur het volledige factuurbedrag niet is ontvangen dan heeft Advocatenkantoor Simmelink het recht alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten tot het moment waarop volledige betaling zal zijn ontvangen. Van het opschorten van de werkzaamheden zal Advocatenkantoor Simmelink de opdrachtgever op de hoogte stellen. Advocatenkantoor Simmelink is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de opschorting van de werkzaamheden.
 4. Vanaf het moment van verloop van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf dat moment is € 10,- aanmaningskosten verschuldigd en kan Advocatenkantoor Simmelink tevens incassomaatregelen treffen waarbij de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd ter hoogte van 15% over het verschuldigde bedrag.

Aansprakelijkheid

 1. Voor de beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Simmelink is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 2. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.
 3. Advocatenkantoor Simmelink is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. Advocatenkantoor Simmelink heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij Advocatenkantoor Simmelink zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.

Klachtenregeling

 1. Artikel 1 begripsbepalingen
  In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
  1. klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
  2. klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
  3. klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;
 2. Artikel 2 toepassingsbereik
  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Simmelink en de cliënt.
  2. Advocatenkantoor Simmelink draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
 3. Artikel 3 doelstellingen
  Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.
 4. Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
  1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
  2. Advocatenkantoor Simmelink heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
  3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 5. Artikel 5 interne klachtprocedure
  1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar M.I. Tonk, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
 6. Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
  1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 7. Artikel 7 verantwoordelijkheden
  1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
  3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
 8. Artikel 8 klachtregistratie
  1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
  2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
  3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
  4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
 9. Artikel 9 Geschillencommissie Advocatuur
  1. Wanneer Advocatenkantoor Simmelink er niet in slaagt uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, volgens bovenstaande interne klachtenregeling, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u verzonden opdrachtbevestiging.

Archivering

 1. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 5 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat.
 2. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.
 3. Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar zijn opgevraagd bij Advocatenkantoor Simmelink.

Hoe kunnen we helpen?

U kunt ons ook bellen op 030 – 30 787 32 (we zijn geopend op werkdagen van 9:00 -17:00 uur).

Lees gerust eens na hoe we uw gegevens beschermen.

Contactformulier
Hoe kunnen we u het beste bereiken?