Familierecht

Het familierecht heeft te maken met alle facetten van het leven. Het rechtsgebied omvat uiteenlopende juridische kwesties rond huwelijk, echtscheiding, ouderschapsplan, alimentatie, kinderen, verdelen van vermogen, het pensioen en gezagskwesties.

Ook zaken die te maken hebben me de geboorte zoals het veranderen van de voornaam of de registratie van de x-status behoren tot het familierecht.

De verschillende kwesties die zich bij familierecht voordoen kunnen een grote impact en verstrekkende gevolgen hebben. Met helder en gedegen juridisch advies kunt u op basis van feiten en inzichten de juiste keuzes maken.

Scheiden & uit elkaar

Een echtscheiding is een emotioneel proces met juridische gevolgen. Als u gaat scheiden moet er veel geregeld worden en tegelijkertijd spelen er allerlei emoties. U moet belangrijke keuzes maken, voor nu en de toekomst.

Om de echtscheiding zo goed mogelijk te laten verlopen, is van belang om in het begin stil te staan bij de oorzaak van de scheiding en te onderzoeken waar u op dit moment staat. Het is namelijk een belangrijk verschil of u samen de keuze heeft te gemaakt om te scheiden, of u ermee wordt geconfronteerd, of de scheiding uw eigen keuze is. Om tot een goede afwikkeling van de scheiding te komen is een goede begeleiding nodig zodat u keuzes op inhoudelijke gronden maakt.

U kunt op verschillende manieren scheiden of uit elkaar gaan:

De hoofdzaken bij een echtscheiding of ontbinden van een partnerschap zijn:

 • Ouderschapsplan
 • Ouderlijk gezag
 • Alimentatie
 • Verdeling vermogen
 • Pensioen

Ouderschapsplan

Als u gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap gaat beëindigen dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen indien er minderjarige kinderen zijn. Het ouderschapsplan wordt, samen met het verzoek tot echtscheiding, ingediend bij de Rechtbank.

Bij een ouderschapsplan is het belangrijkste onderwerp de verantwoordelijkheid van de beide ouders voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. In het ouderschapsplan worden geen afspraken gemaakt over het gezamenlijk en ouderlijk gezag.

Ook als u in het buitenland woont of als de ouders een verschillende nationaliteit hebben, kunnen we u bij internationale echtscheidingen bijstaan vanuit onze internationale praktijk. 

Ouderlijk gezag

Na een scheiding houden beide ouders het ouderlijk gezag over de kinderen. Dit kan alleen na een beslissing van de rechter worden gewijzigd.

Getrouwde ouders hebben het gezamenlijk gezag over hun kinderen als die binnen hun huwelijk zijn geboren. Als de ouders gescheiden zijn of nooit getrouwd zijn geweest dan zijn er twee mogelijkheden van het gezamenlijk gezag:

 • beide ouders hebben het gezamenlijk gezag;
 • een van de ouders heeft het gezag.

Alimentatie

Alimentatie is een financiële bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner (partneralimentatie) of de opvoeding en verzorging van uw kinderen (kinderalimentatie).

Relevante factoren voor het bepalen van de behoefte zijn:

 1. Het uitgavepatroon van partijen tijdens de relatie;
 2. De vraag wat de ene partij na het beëindigen van de relatie van de andere partij nodig heeft om het maandelijks financieel te redden.

De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de een nodig heeft (behoefte) en wat de ander kan betalen (draagkracht).

Op basis van onze ervaringen adviseren we u de berekeningen te laten maken door een advocaat waar u vertrouwen in heeft. De berekeningen zijn dan onafhankelijk en worden volgens geldende normen gemaakt. Op deze wijze bent u er zeker van dat de bedragen kloppen.

Verdeling van het vermogen

De verdeling van het vermogen gaat over bezittingen en schulden. Het betreft het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Onder de bezittingen vallen de inboedel, auto en de saldi van bankrekeningen. Tot de schulden worden een (hypothecaire) lening, belastingaanslag of debetstand op de bankrekening gerekend.

Om bij een echtscheiding tot een juiste verdeling van het vermogen te komen zijn de gemaakte afspraken en overeenkomsten leidend. De verdeling wordt bepaald door de wijze waarop u bent getrouwd of gemaakte afspraken tijdens het huwelijk. Er zijn drie mogelijkheden voor de vermogensverdeling:

Gemeenschap van goederen

Mensen die voor 1 januari 2018 zijn getrouwd en die voor of tijdens het huwelijk niet naar een notaris zijn gegaan om huwelijkse voorwaarden af te sluiten, zijn in een algehele gemeenschap van goederen getrouwd.

Bij mensen die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, is een wettelijk beperkte gemeenschap van goederen van toepassing indien geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt. Dat betekent dat sinds deze datum iemand niet meer trouwt in een algehele gemeenschap, zoals dat tot 1 januari 2018 het geval was.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij mensen die sinds 1 januari 2018 in het huwelijk zijn getreden of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan is een wettelijk beperkte gemeenschap van goederen van toepassing als ze geen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt.

Anders is dan een algehele gemeenschap van goederen is ook dat schenkingen en erfenissen privévermogen blijven. Wat er tijdens het huwelijk wordt opgebouwd aan vermogen of de schulden is wel gemeenschappelijk. Uitzondering hierop is een schenking of erfenis dat is verkregen tijdens het huwelijk.

Huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden wordt van het wettelijk uitgangspunt over het huwelijkse vermogen afgeweken. Voor of tijdens het gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap kunnen deze voorwaarden worden opgemaakt. Dat gebeurt schriftelijk bij een notaris. In een lijst van aanbrengsten kan worden aangegeven welke goederen ieder al had voor het maken van de huwelijkse voorwaarden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een woning die één van de partijen al in eigendom had of een erfstuk wat in de familie moet blijven.

In de praktijk maken we vaak mee dat de intentie van vooraf opgestelde huwelijkse voorwaarden niet altijd eenduidig is beschreven. Bij de echtscheiding moet teruggegaan worden naar het moment waarop de huwelijkse voorwaarden zijn ondertekend. Dit kan bij het huwelijk zijn maar ook in de periode daarna in de periode dat uw getrouwd was.

In onze praktijk komen we regelmatig de situatie tegen dat de huwelijkse voorwaarden achteraf gezien anders bedoeld waren ten tijde van ondertekenen. Daarom is het belangrijk om vooraf 100% duidelijkheid te hebben over de betekenis en intentie van de huwelijkse voorwaarden. Mocht het tot een echtscheiding of ander geschil komen dan kunt u veel discussie en conflicten voorkomen. Dit was voor ons de reden om advies te geven over de huwelijkse voorwaarden voordat deze worden ondertekend.

Pensioen

Een veelgestelde vraag bij echtscheiding is: “Heeft mijn ex recht op een deel van mijn pensioen?” Voor gehuwden en geregistreerd partners geldt dat een scheiding gevolgen heeft voor de verdeling van het opgebouwde pensioen van beide partners. 

Voor gehuwden en geregistreerd partners is dit in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) geregeld. Pensioenverevening houdt in dat op het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat, u de helft ontvangt van het door hem/haar tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Het omgekeerde geldt ook: uw ex-partner ontvangt, vanaf het moment dat u met pensioen gaat, de helft van het door u tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen.

Het is wel mogelijk om van deze wet af te wijken, door samen andere afspraken te maken en deze vast te leggen in het scheidingsconvenant.

Voornaam wijzigen

 • Wilt u graag uw voornaam wijzigen?
 • Wilt graag een tweede voornaam toevoegen als herinnering aan een dierbaar iemand?
 • Is er bij de geboorteaangifte een spelfout gemaakt?

Het is het mogelijk om uw voornaam te laten wijzigen of om een voornaam toe te voegen. U kunt uw verzoek om uw voornaam te laten wijzigen indienen bij de rechtbank. Omdat het een gerechtelijke procedure betreft moet een advocaat dit voor u doen.

Bij het verzoek tot wijziging moeten er goede argumenten worden aangedragen waarop de Rechtbank een besluit neemt. Na een positieve uitspraak van de Rechtbank van een voornaamswijziging is uw zelfgekozen voornaam officieel.

Als goed aangeschreven advocatenkantoor en met goede ervaringen en reviews van voormalige cliënten kunnen we u helpen bij het wijzigen van uw voornaam. Daarnaast staan we non-binaire en intersekse personen bij voor verkrijgen van de x-status.

Waar kunnen we u mee helpen?

Voornaam wijzigen

Een voornaam toevoegen, wijzigen of verwijderen? Uw zelf gekozen voornaam officieel vastgelegd.

Scheiden & uit elkaar gaan

U gaat uit elkaar, wat nu? Wanneer wilt u de kinderen zien? Wat gebeurt er met het huis, het vermogen en pensioen?

Scheiden en Internationaal familierecht

Woont u of uw (ex-)partner in het buitenland? Heeft uw een partner met andere nationaliteit?

Alimentatie

Kunt u de partner- of kinderalimentatie niet betalen? Wilt u deze herberekenen?

Advies of second opinion

Een onafhankelijke blik op uw zaak, discreet op de achtergrond. Of heeft u advies nodig zonder uitgebreid traject?

Gezamenlijk en ouderlijk gezag

Wanneer krijgt u gezag over uw kind? Wilt u het gezag over uw kind krijgen? Hoe kan de juridisch vader of stiefouder het gezag krijgen?.