Ontbinden geregistreerd partnerschap

Door het aangaan van een geregistreerd partnerschap wordt een relatie formeel bevestigd. Net als bij het sluiten van een huwelijk gebeurt het aangaan van een geregistreerd partnerschap door het inschrijven hiervan in de registers van de burgerlijke stand in de plaats waar het partnerschap is gesloten.

Het ontbinden van geregistreerd partnerschap verloopt grotendeels op dezelfde wijze als een echtscheiding. Ook komen dezelfde onderwerpen aan de orde zoals de berekening van de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan.

Zijn u en uw partner een geregistreerd partnerschap aangegaan en gaat u uit elkaar?

Dan spreekt men van het ontbinden of beëindigen van het geregistreerd partnerschap. Het ontbinden van het geregistreerd partnerschap vindt plaats door een uitspraak van de rechtbank. Een beëindiging van het partnerschap kan in onderling overleg, zonder uitspraak van de rechtbank plaatsvinden. Het hangt van verschillende factoren af of voor het eindigen van deze formele relatie wel of geen uitspraak van de rechtbank nodig is.

Een belangrijk verschil met het huwelijk is dat een geregistreerd partnerschap zonder kinderen niet via de rechter ontbonden hoeft te worden.

Waar mogen wij mee helpen?

In voorkomende gevallen kan het rust geven als u bij de beëindiging van de samenlevingsovereenkomst advies vraagt aan een advocaat voor juridisch advies. Hiermee wordt ook voorkomen dat achteraf zaken niet goed geregeld zijn door ze te lang uit te stellen.

We willen benadrukken dat onze werkwijze echt niet leidt tot het verder op scherp zetten van de relatie, wij merken dat bij het juiste advies er meer duidelijk ontstaat. Wij kunnen ervoor zorgen dat u en uw partner ook na de relatie verder kunnen.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we duidelijk; geen vervelende verrassingen achteraf.

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Het geregistreerd partnerschap is het officieel vastleggen van een informele vorm van een relatie naar een formele vorm, vergelijkbaar met een burgerlijk huwelijk. Het is bedoeld voor mensen die hun relatie willen formaliseren zonder te trouwen.

Wat moet u regelen bij een ontbinding van geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap kan in sommige gevallen zonder tussenkomst van een rechter eindigen. Of dit voor u ook zo is, hangt af van uw situatie.

  • Heeft u samen geen kinderen of zijn uw kinderen ouder dan 18 jaar?
    Dan kunt u samen een overeenkomst laten opstellen bij een advocaat of notaris. U moet het dan wel met elkaar eens zijn.
  • Bent u het niet met elkaar eens, of heeft u samen kinderen jonger dan 18 jaar?
    Dan is ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de rechtbank nodig. De gang van zaken is gelijk aan het ontbinden van het huwelijk door een echtscheiding.

Geregistreerd partnerschap ontbinden zonder rechter

Anders dan bij een echtscheiding, hoeft het ontbinden van een geregistreerd partnerschap niet altijd via de rechter te lopen. Een voorwaarde hiervoor is dat u geen minderjarige kinderen heeft. Ook moeten partijen het met elkaar eens worden over de afspraken die voor het eindigen van het partnerschap moeten worden gemaakt. Denk aan afspraken over de verdeling van het vermogen, het verevenen van het ouderdomspensioen en eventuele partneralimentatie.

Hoewel er dus geen rechter aan te pas hoeft te komen, heeft u wel altijd een derde partij nodig om de beëindiging van het partnerschap bij de burgerlijke stand te laten registreren. In dat geval dient u een notaris of een advocaat in te schakelen die de afspraken voor u op papier zet. Ook is een verklaring nodig dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht, welke verklaring door de partijen zelf wordt getekend en door de betreffende notaris of advocaat. Hij of zij zal de overeenkomst naar de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is aangegaan toesturen.

Geregistreerd partnerschap ontbinden met rechter

Zijn er minderjarige kinderen betrokken bij het eindigen van het geregistreerd partnerschap? Dan bent u verplicht om de ontbinding hiervan via de rechter te laten lopen. U bent namelijk wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te (laten) stellen, welke bij het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap wordt gevoegd.

Ieder een eigen advocaat

Ook wanneer partijen het niet met elkaar eens kunnen worden, kunt u ervoor kiezen om het geregistreerd partnerschap te laten ontbinden door een rechter. Ook als dat niet per se nodig is als er geen minderjarige kinderen zijn. De rechter kan dan een uitspraak doen over een of meer punten waar u geen afspraken over heeft kunnen maken. Voor een ontbindingsprocedure bij de rechtbank heeft u in ieder geval een advocaat nodig. Als er door de rechter beslissingen moeten worden genomen zult u ieder een eigen advocaat nodig hebben.

Gezamenlijke advocaat

Heft u minderjarige kinderen en heeft u samen afspraken over de kinderen kunnen maken (vastgelegd in een ouderschapsplan) en bent u over de verdere punten ook met elkaar eens geworden of u verwacht dat u er samen uit gaat komen, dan kunt u kiezen voor een gezamenlijke advocaat of voor begeleiding door een mediator.

Zowel met de gezamenlijke advocaat of mediator gaat u samen in gesprek over de afspraken die moeten worden gemaakt.

Hoeveel kost het ontbinden van geregistreerd partnerschap?

Als de ontbinding van het geregistreerd partnerschap via de rechter loopt, dan heeft u hier een advocaat en een rechter bij nodig. U betaalt in dat geval de kosten voor de advocaat en het griffierecht van de rechtbank.

Als u een gezamenlijke advocaat inschakelt, dan worden de kosten gedeeld. Ook dat kan een goede reden zijn om geen eigen, maar een gezamenlijke advocaat in te schakelen. De griffiekosten worden elk jaar opnieuw bepaald. Deze kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Verloopt de eindigen van het geregistreerd partnerschap niet via de rechter, dan betaalt u kosten voor de hulp van een notaris of een advocaat. Deze heeft u nodig om het geregistreerd uiteindelijk formeel te beëindigen. Kiest u ervoor om daarnaast ook een mediator in te schakelen, dan brengt dat ook extra kosten met zich mee.

Hoelang duurt het ontbinden van geregistreerd partnerschap?

De duur van de ontbinding van een geregistreerd partnerschap is van een aantal zaken afhankelijk. Ten eerste hangt het af van of het verzoek bij de rechter moet worden ingediend. De beëindiging zonder rechter duurt maar enkele weken en niet meer dan drie maanden. Zodra de beëindigingsovereenkomst door de notaris is ondertekend, moet deze namelijk binnen drie maanden zijn ingeschreven bij de burgerlijke stand.

De beëindiging met rechter duurt vanzelfsprekend langer, omdat de rechter hierbij betrokken moet worden. Deze procedure duurt gemiddeld één tot vier maanden, maar kan ook langer duren als u het bijvoorbeeld niet met elkaar eens bent. Dan kost het al gauw een jaar, omdat er dan een zitting op de rechtbank plaats zal vinden. Zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan en er dus een beschikking tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap is afgegeven, moet deze uitspraak binnen negen maanden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is aangegaan zijn ingeschreven.

Hoe gaat het ontbinden van een geregistreerd partnerschap in zijn werk?

Veel zaken die moeten worden geregeld voor het eindigen van het geregistreerd partnerschap komen overeen met die van een echtscheiding. Allereerst moeten afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van het vermogen, de woning, het pensioen en eventuele partneralimentatie. De afspraken die worden gemaakt zijn mede afhankelijk van de eventuele voorwaarden van het geregistreerd partnerschap. Bent u in gemeenschap van goederen het geregistreerd partnerschap aangegaan of heeft u bepaalde voorwaarden opgesteld tijdens het aangaan van het geregistreerd partnerschap? In het laatste geval moet er rekening gehouden worden met deze partnerschapsvoorwaarden. De gemaakte afspraken komen in een beëindigingsovereenkomst te staan.

Zijn er geen minderjarige kinderen en bent u het met elkaar eens, dan kan er met de hulp van een notaris of advocaat een overeenkomst worden opgesteld. De notaris of advocaat stuurt de overeenkomst naar de burgerlijke stand om het beeindigen van het partnerschap te registreren. Zijn er wel minderjarige kinderen en/of kunt u het niet met elkaar eens worden, dan dient een advocaat te worden ingeschakeld. Hij of zij zal het voorstel en/of het ouderschapsplan indienen bij de rechter. De rechter zal vervolgens een zogeheten beschikking geven die vervolgens moet worden ingediend bij de burgerlijke stand. Zodra de ambtenaar van de burgerlijke stand de overeenkomst of beschikking van de notaris of de rechter heeft ontvangen, wordt deze in de registers ingeschreven. Vanaf dat moment is het geregistreerd partnerschap ontbonden.

Het verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap kan zowel samen met de ex-partner als door één van partijen worden ingediend. In het laatste geval heeft u altijd een advocaat nodig om het verzoek in te dienen. Uw advocaat zorgt er dan ook voor dat de advocaat van uw ex-partner binnen 14 dagen een kopie van de gemaakte afspraken krijgt. Net als bij een echtscheiding kunt u na het ontbinden van een geregistreerd partnerschap nog financieel aan elkaar verbonden zijn. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van partner- en/of kinderalimentatie. De inhoud van de financiële verbintenis hangt af van de duur van het geregistreerd partnerschap, uw leeftijd en de vraag of er wel of geen minderjarige kinderen zijn.

Wat is het verschil tussen het ontbinden van geregistreerd partnerschap en een scheiding?

Er zijn veel overeenkomsten tussen een echtscheiding en het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Zo kan zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen of onder voorwaarden zijn aangegaan. De gevolgen daarvan zijn bij een echtscheiding en de ontbinding van een geregistreerd partnerschap dezelfde. Denk aan het ouderschapsplan dat moet worden opgesteld wanneer er minderjarige kinderen zijn en aan de verdeling van eigendom.

Natuurlijk zijn er ook een verschillen tussen het beëindigen van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Een echtscheiding gaat namelijk altijd via de rechter, waar de beëindiging van een geregistreerd partnerschap ook zonder rechter kan. Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, is dat bij een geregistreerd partnerschap is een rechterlijke tussenkomst alleen verplicht als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Uiteraard moeten partijen wel in staat zijn schriftelijke afspraken met elkaar maken.

Een ander verschil tussen deze scheidingsvormen is dat er bij het eindigen van een geregistreerd partnerschap geen “alternatief” van een scheiding van tafel en bed mogelijk is.

Wanneer is de ontbinding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap definitief?

De ontbinding van uw geregistreerd partnerschap is definitief op het moment dat die is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is gesloten.

Wat kost het inschrijven van de beëindiging van een geregistreerd partnerschap?

Het inschrijven van een geregistreerd partnerschap is gratis. De inschrijving wordt door de burgerlijk ambtenaar verricht in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het partnerschap is gesloten.

Wat is het verschil tussen een eenzijdig en gemeenschappelijk verzoek?

Een eenzijdig verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap is een verzoek van een van de beide partners aan de rechtbank om het geregistreerd partnerschap te beëindigen.
Bij een procedure Ontbinding geregistreerd partnerschap op gemeenschappelijk verzoek dienen u en uw (ex-)partner samen 1 verzoekschrift in. U bent het samen over alle afspraken eens.
 

Wat zijn de partnerschapsvoorwaarden bij geregistreerd partnerschap na 1 januari 2018?

Als u na 1 januari 2018 als partners staat geregistreerd, dan heeft u een partnerschap in beperkte gemeenschap van goederen. Behalve als u partnerschapsvoorwaarden opstelt. Partnerschapsvoorwaarden zijn hetzelfde als huwelijkse voorwaarden.  Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, lees meer over de vermogensverdeling.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Persoonlijk betrokken

Slim
werken

Strategisch denken

Valkuilen herkennen

Contactformulier