Partneralimentatie

Een echtgenoot die na een scheiding niet in staat is om volledig in eigen levensonderhoud te voorzien, kan aanspraak maken op alimentatie. De andere echtgenoot betaalt dan maandelijks een bijdrage. In onderling overleg kan besloten worden dat de alimentatieverplichting wordt afgekocht door betaling van een bedrag ineens. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van de levensstijl tijdens het huwelijk, van de vraag wat de alimentatiegerechtigde redelijkerwijs nodig heeft, mogelijk in aanvulling op eigen inkomsten uit arbeid en/of vermogen en van de vraag wat de alimentatieplichtige (ex-)echtgenoot kan betalen.

Geschillen over alimentatie leveren veel stress op. Wij zijn gespecialiseerd in de alimentatieberekening voor partner- en kinderalimentatie. Met onze juridische expertise krijgt u op heldere wijze inzicht waarop u recht heeft. Wij kunnen u met de volgende zaken ondersteunen:

 • Advies of second opinion
 • Herberekening van de alimentatie bij verandering van inkomen of uitgaven of de samenstelling van uw gezin
 • Bemiddelen met uw ex-partner over de hoogte
 • Verzoek bij de rechter indienen als u er samen niet uitkomt

Als u te maken heeft met een internationale scheiding dan zijn er specifieke aspecten, regelingen en verdragen. Hiervoor heeft een advocaat nodig die gespecialiseerd in internationaal scheiden.

We hebben uitgebreide ervaring met juridisch advies op afstand met videobellen. Waar u ook in Nederland of in het buitenland woont, onze kwaliteit en het persoonlijke contact blijft gegarandeerd.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Wat is partneralimentatie?

Als uw ex-partner en u gaan scheiden, kan het zijn dat u of uw ex-partner hierna onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer uw ex-partner is gestopt met werken of weinig werkt, om voor de kinderen te zorgen. Als u voldoende inkomsten heeft moet dan bijdragen in de kosten van uw ex-partner en die financiële bijdrage heet partneralimentatie.

Heb ik recht op partneralimentatie?

U heeft recht op partneralimentatie als u, na uw scheiding, niet meer kunt voorzien in uw eigen levensonderhoud. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u weinig of niet werkt om voor uw kinderen te zorgen.

Is partneralimentatie verplicht?

Na een scheiding en na het beëindigen van een geregistreerd partnerschap is partneralimentatie verplicht als één van de ex-partners te weinig inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Over het algemeen is het niet verplicht als ex-partners enkel hebben samengewoond, tenzij dit anders beschreven is in een samenlevingscontract.

Moet ik partneralimentatie betalen als ik niet getrouwd ben geweest?

Bent u niet getrouwd getrouwd geweest, dan hangt het van de precieze situatie af of u partneralimentatie moet betalen. Was er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan gelden dezelfde rechten en plichten als bij een huwelijk. U moet dan ook partneralimentatie betalen als uw ex-partner niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Woonde u samen, dan hoeft u meestal geen partneralimentatie te betalen, tenzij jullie dat in een samenlevingscontract hebben vastgesteld. Woonde u niet samen, dan hoeft u geen partneralimentatie te betalen.

Kan ik partneralimentatie afkopen?

Om te voorkomen dat u uw ex-partner jarenlang partneralimentatie moet betalen, kan het afkopen van de partneralimentatie een uitkomst bieden. In ruil voor een geldbedrag of een hoger vermogen bij de vermogensverdeling ziet uw ex-partner hierbij af van de bijdrage in zijn of haar levensonderhoud. Moet u alimentatie betalen, dan kan dit voordelen opleveren. Jullie betalen samen wat het bedrag wordt dat in één keer wordt betaald. Ons kantoor kan jullie daarbij helpen. Het afkopen van de partneralimentatie brengt ook nadelen met zich mee. Twee daarvan zijn:

 • Als de alimentatie-ontvanger met een nieuwe partner gaat samenwonen, trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, vervalt de alimentatieplicht. Heeft u de alimentatie afgekocht, dan wordt daar niks aan gedaan en heeft u mogelijk te veel betaald. 
 • Zodra de alimentatie-ontvanger voldoende inkomen of vermogen genereert waarmee hij of zij in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien, vervalt de alimentatieplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer uw ex-partner werk heeft gevonden waarmee hij of zij voldoende verdient, een loterij wint of een grote erfenis krijgt. Ook dan heeft u mogelijk te veel betaald. 

Kan ik het betalen van partneralimentatie weigeren?

U en uw ex-partner kunnen gezamenlijk afspreken om van de partneralimentatie af te zien, als u beide voldoende inkomsten heeft en niet financieel afhankelijk van elkaar wilt zijn. Heeft u alimentatieplicht, dan kunt u deze niet weigeren als uw ex-partner hier niet mee akkoord gaat. Het is ook niet mogelijk om van de partneralimentatie af te zien als uw ex-partner daardoor een bijstandsuitkering moet aanvragen. Mogelijk wordt een deel van de uitkering door de gemeente op degene die alimentatieplichtig is verhaald of wordt niet uitgekeerd aan degene die alimentatie kan ontvangen.

Hoe wordt de hoogte van de partneralimentatie bepaald?

Samen met uw ex-partner kunt u afspraken maken over de partneralimentatie, zo ook over de hoogte van de alimentatie. Over het algemeen worden deze afspraken in overleg met een mediator of advocaat gemaakt. Bent u het niet met elkaar eens en komt u er samen niet uit, dan bepaalt de rechter de hoogte van de partneralimentatie. Deze berekent een rechter aan de hand van zogeheten Tremanormen. 

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie is het belangrijk om verschillende factoren mee te nemen. Deze factoren nemen rechters ook mee, als zij het bedrag opstellen of controleren:

 • Als betalingsplichtige moet u ook in uw eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit wordt ook wel draagkracht genoemd.
 • Met de partneralimentatie moet uw ex-partner in zijn of haar levensonderhoud kunnen voorzien. Het bedrag moet daarvoor hoog genoeg zijn. 
 • Of een van de twee of beiden een aanzienlijk vermogen verkrijgen waarmee de ex-partner (gedeeltelijk) in zijn/haar levensonderhoud kan voorzien of de betalende ex-partner zijn alimentatie kan voldoen, als de draagkracht niet (voldoende) is.
 • Er moet rekening worden gehouden met de welstand tijdens het huwelijk. Bij een hoge welstand, kan de alimentatie ook hoger uitvallen.
 • Er moet rekening gehouden worden met de financiële en maatschappelijke omstandigheden van u en uw ex-partner.

Omdat elk jaar de lonen stijgen, wordt de partneralimentatie ook jaarlijks verhoogd. Het verhogen van de partneralimentatie wordt ook wel indexeren genoemd. Elk jaar wordt in november het nieuwe percentage door de overheid bepaald, welke percentage bij de huidige alimentatie in januari van het jaar daarop wordt aangepast. 

Wat valt onder partneralimentatie?

De partneralimentatie heeft als doel dat u of uw ex-partner in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Het moet dus voldoende geld hebben om woonkosten, eten en drinken, verzekeringen en dergelijke. Bepalen u en uw ex-partner zelf de hoogte van de partneralimentatie, dan is het belangrijk om al deze kosten mee te nemen.

Hoelang kan/moet ik partneralimentatie ontvangen of betalen?

De duur van de partneralimentatie is vastgelegd in de wet. Het recht op partneralimentatie vervalt wanneer de alimentatie-ontvanger:

 • gaat samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
 • voldoende inkomen genereert om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien
 • komt te overlijden.

De alimentatie vervalt ook als de alimentatieplichtige zelf overlijdt.

In veel gevallen kan er reden zijn om de alimentatie te verhogen of te verlagen. Komt u er samen niet uit, dan zal de rechter hierover een beslissing moeten nemen. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

Heeft uw ex-partner recht op partneralimentatie, dan is de duur daarvan afhankelijk van uw leeftijd, wanneer u bent getrouwd, wanneer u gaat scheiden en of u kinderen heeft. Het volgende geldt: 

 • Bent u voor 1 januari 2020 gescheiden en: 
  • Duurde jullie huwelijk langer dan vijf jaar? Dan is de maximale alimentatieduur 12 jaar. 
  • Duurde jullie huwelijk korter dan vijf jaar en hebben jullie geen kinderen? Dan is de alimentatieduur de duur van het huwelijk. 
 • Bent u na 1 januari 2020 gescheiden en 
  • Hebben jullie geen kinderen? Dan is de duur van het huwelijk de helft van de duur van de alimentatie, met een maximum van 5 jaar.
  • Hebben jullie kinderen? Dan duurt de partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar wordt. 
  • Bent u langer dan 15 jaar getrouwd geweest en bereikt u binnen 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd? Dan stopt de partneralimentatie wanneer de AOW ingaat.

Bent u langer dan 15 jaar getrouwd geweest en bent u op of voor 1 januari 1970 geboren? Dan is de partneralimentatieduur maximaal 10 jaar.

Hoe voorkom ik dat ik (teveel) partneralimentatie moet betalen?

Uw ex-partner en u kunnen afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Daarbij kunt u er rekening mee houden dat u niet te veel partneralimentatie gaat betalen. Komen uw ex-partner en u er samen niet uit, dan kunt u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen. Aan de hand van Tremanormen berekent de rechter dan het bedrag. 

Betaalt u al een tijd alimentatie en is de situatie veranderd, waardoor u te veel partneralimentatie betaald? Is het inkomen van uw ex-partner gestegen of uw inkomen bijvoorbeeld verminderd, waardoor uw draagkracht is gedaald? Dan kunt u opnieuw afspraken maken met uw ex-partner. Noteer deze in een ouderschapsplan (als het gaat om kinderalimentatie), nieuwe overeenkomst of gewijzigd convenant. Hiervoor hoeven jullie niet naar een rechter of advocaat.  Lukt het niet om samen nieuwe afspraken te maken of is uw ex-partner het niet eens met de veranderde situatie? Ga dan naar een advocaat. De advocaat berekent uw draagkracht opnieuw en probeert nieuwe afspraken met uw ex-partner te maken. Lukt dat niet, dan kunt u naar de rechter gaan. De advocaat bekijkt in dat geval eerst of de verandering dusdanig is dat de rechter uw zaak in behandeling neemt. De rechter kijkt ook naar uw draagkracht en naar wat uw ex-partner nodig heeft. Het is hierbij van belang dat het niet uw schuld is dat uw draagkracht is verminderd. Heeft u bijvoorbeeld zelf besloten minder te gaan werken of te stoppen met werken? Dan gaat een rechter niet akkoord met de aanpassing van de partneralimentatie en blijft het oorspronkelijke bedrag staan. 

Kan ik stoppen met het betalen van partneralimentatie als mijn ex een nieuwe partner heeft?

Het recht op partneralimentatie komt te vervallen, zodra de alimentatie-ontvanger gaat samenwonen, trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt dan inderdaad stoppen met het betalen van de partneralimentatie. Heeft de alimentatie-ontvanger enkel een relatie, dan geldt nog steeds de alimentatieplicht. In dat geval kunt u niet stoppen met het betalen van de partneralimentatie.

Als de alimentatie-ontvanger ontkent dat hij/zij samenwoont dan is het aan de ander om te bewijzen dat dit wel zo is.

Mijn ex-partner betaalt de alimentatie niet (meer)?

Betaalt uw ex-partner de partneralimentatie niet, maar gelden de volgende punten voor u? 

 • De rechter heeft de partneralimentatie vastgesteld
 • Er is minimaal 1 maand betalingsachterstand
 • Er is minimaal € 10 nog niet betaald
 • De achterstand is niet ouder dan 6 maanden
 • Uw ex-partner weet naar welk rekeningnummer de alimentatie moet worden overgemaakt.

In dat geval kunt u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om hulp vragen. Het LBIO zal de alimentatie voor u bij uw ex-partner innen en het aan u uitkeren. Daarvoor heeft het LBIO bijvoorbeeld de mogelijkheid om beslag te leggen op het salaris van uw ex-partner. Hier worden natuurlijk kosten door gemaakt. Deze kosten worden bij uw ex-partner verhaald.

Heeft u samen schriftelijke afspraken gemaakt over de partneralimentatie en de ex-partner betaalt niet dan kunt u bij de rechter deze gemaakte afspraken laten vastleggen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Persoonlijk betrokken

Slim
werken

Strategisch denken

Valkuilen herkennen

Contactformulier