Kinderalimentatie

Als u uit elkaar of gescheiden bent, dan heeft u de wettelijke verplichting om samen met uw (ex-)partner een financiële regeling af te spreken voor de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft. Ook moet uw ex-partner juridisch ouder (de wettelijke ouder) of verwekker van uw kind zijn.

De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van de behoefte van een kind en wordt in het ouderschapsplan vastgelegd. De behoefte van een kind wordt bepaald door:

 • het netto gezinsinkomen
 • de draagkracht van beide ouders tijdens de relatie of het huwelijk
 • het aantal kinderen binnen het gezin
 • de leeftijden van de kinderen
 • de inkomsten van de ontvangende partij van kinderalimentatie
 • soms zijn de kinderen vaker bij u dan bij uw ex-partner, hierdoor heeft u meer kosten 

Geschillen over alimentatie leveren veel stress op. Wij zijn gespecialiseerd in de alimentatieberekening voor partneralimentatie en kinderalimentatie. Met onze juridische expertise krijgt u op heldere wijze inzicht waarop u recht heeft. Wij kunnen u met de volgende zaken ondersteunen:

 • Kinderalimentatie berekenen
 • Onafhankelijk advies of second opinion
 • Herberekening van de alimentatie bij een verandering van de financiële situatie zoals het inkomen of uitgaven of de samenstelling van uw gezin
 • Bemiddelen met uw ex-partner over de hoogte, samen afspraken maken is altijd de beste oplossing
 • Verzoek bij de rechter indienen om de hoogte van de kinderalimentatie vast te stellen als u er samen niet uitkomt

Als u te maken heeft met een internationale scheiding dan zijn er specifieke aspecten, regelingen en verdragen. Hiervoor heeft een advocaat nodig die gespecialiseerd in internationaal scheiden.

Wilt u een afspraak of meer weten?

Een eerste intakegesprek en evaluatie van uw zaak is altijd gratis. We bespreken uw situatie, de mogelijkheden en geven een indicatie van de kosten. Hierin zijn we open, geen vervelende verrassingen achteraf.

Wat is kinderalimentatie?

Als u gaat scheiden en samen met uw ex-partner kinderen hebt, dan heeft u na een scheiding nog steeds een onderhoudsplicht voor uw kinderen. Vaak gaan kinderen bij één van de ouders wonen, waardoor één van de ouders de kinderen verzorgt. De ouder die de kinderen niet verzorgt, moet de verzorgende ouder daarom een financiële bijdrage betalen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze financiële bijdrage heet kinderalimentatie.

Waarom moet ik kinderalimentatie betalen?

De verzorging en opvoeding van kinderen brengen allerlei kosten met zich mee. Denk aan eten, kleding, speelgoed of kosten voor sporten en hobby’s. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen en dus voor de kosten ervan. Gaan uw kinderen bij uw ex-partner wonen, dan zal hij of zij veel van de kosten voor zijn of haar rekening nemen. Omdat u beiden verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van jullie kinderen, dient u hieraan mee te betalen. Daar is kinderalimentatie voor bedoeld.

Is kinderalimentatie verplicht?

Wanneer kinderen bij één van hun ouders wonen, is er vaak een omgangsregeling met de andere ouder. Deze wordt ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd. Deze ouder heeft een alimentatieplicht en is daardoor verplicht om financieel mede zorg te dragen voor de kinderen.  Dat geldt overigens ook voor de andere ouder bij wie de kinderen wonen. Deze ouder betaalt in het dagelijks leven al voor de kinderen die bij hem/haar wonen.

Deze verplichting tot het financieel bijdragen in de kosten geldt over het algemeen tot het moment dat kinderen 21 jaar worden of financieel zelfstandig zijn. Kinderen van 18 t/m 21 jaar die studeren, worden nog niet als financieel zelfstandig beschouwd. Van een kind dat werkt of een langlopende betaalde stage heeft en een leeftijd heeft tussen de 18 en 21 jaar, wordt verwacht dat het zichzelf kan onderhouden. De alimentatieplicht komt dan te vervallen.

Mogelijk wordt in de toekomst de leeftijd van 21 jaar nog opgehoogd naar 25 jaar.

Bij kinderen van 21 jaar of ouder die een beperking hebben of om een andere reden niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kan de kinderalimentatie langer doorlopen. Uiteraard kunt u met elkaar afspreken dat u ook nadat een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet (volledig) financieel zelfstandig is, u de alimentatie blijft voldoen. Een goed voorbeeld hiervan is een studerend kind. Het advies is deze afspraak schriftelijk vast te leggen.

Wanneer moet ik kinderalimentatie betalen?

U moet kinderalimentatie betalen als de volgende punten voor u gelden:

 • U gaat scheiden of uit elkaar
 • Uw ex-partner en u hebben kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, nog niet financieel zelfstandig zijn of een beperking hebben
 • Uw kinderen wonen bij uw ex-partner
 • U heeft een omgangsregeling met uw kinderen

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

Voor het berekenen van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met:

 • De behoefte van een kind
 • Het gezinsinkomen
 • De draagkracht van de betalende ouder. Dit betekent dat de betalende ouder voldoende mogelijkheden moet hebben om het vastgestelde alimentatiebedrag te betalen
 • De omgangsregeling
 • De hoogte van het kindgebonden budget.

Het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie is dat kinderen er door een scheiding van de ouders niet op achteruit gaan. Soms is dat echter door de te geringe draagkracht van de alimentatieplichtige ouder onvermijdelijk.

Is de jaarlijkse indexering van kinderalimentatie verplicht?

Elk jaar stijgen de lonen, waardoor de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar wordt aangepast. De verhoging wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid en wordt de indexering van de kinderalimentatie genoemd.

In principe worden de alimentatiebedragen op 1 januari het jaar daarop automatisch aangepast. Dit is alleen niet verplicht. Uw ex-partner en u kunnen ook afspreken dat jullie de wettelijke indexering niet willen laten gelden, bijvoorbeeld omdat uw loon niet verandert. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de indexering voor een bepaalde tijd niet te laten gelden. In beide gevallen dient u dit aan de rechter voor te leggen.

Wie bepaalt de hoogte van kinderalimentatie?

Uw ex-partner en u maken samen afspraken over de kinderalimentatie, zo ook over de hoogte ervan. De afspraken vermeldt u in het ouderschapsplan. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap toetst de rechter het bedrag aan de alimentatienormen en richtlijnen die beschreven zijn in het TREMA-rapport. Uiteindelijk maakt de rechter de afspraken definitief.

Bent u niet getrouwd, dan bent u niet verplicht om de hoogte van de alimentatie aan de rechter voor te leggen. U mag dit dan samen regelen. Daarbij is het wel aan te raden om de normen van de rechter als uitgangspunt te gebruiken. Als jullie er niet uitkomen en het niet lukt om afspraken te maken, zullen uw ex-partner en u wel langs de rechter moeten.

Wat bepaalt de behoefte aan kinderalimentatie?

Als uw kinderen bij uw ex-partner wonen, heeft u onderhoudsplicht en daarmee ook alimentatieplicht. U moet financieel voorzien in de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie bepaalt de rechter de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie. De rechter maakt daarbij gebruik van speciale tabellen en gaat uit van inkomens zoals die voor de scheiding waren. Het uitgangspunt is dat het kind er niet op achteruit gaat. Dat is bepalend voor de behoefte aan kinderalimentatie.

Hoeveel kinderalimentatie betaal ik bij een echtscheiding?

De precieze hoogte van kinderalimentatie is voor iedereen anders. Het hangt namelijk af van de inkomsten en uitgaven van uw ex-partner en u, de behoefte voor de alimentatie en de draagkracht van degene die de alimentatie moet betalen. Het uitgangspunt van de alimentatie is dat een kind er niet op achteruitgaat. De kinderalimentatie moet er voor zorgen dat er net zoveel aan een kind kan worden uitgegeven als voor de scheiding. Soms is dat niet mogelijk, omdat de draagkracht van de ouder die alimentatie moet betalen, niet toereikend is. Het bedrag kan dan lager uitvallen.

Hoeveel alimentatie krijg ik per kind?

De bedragen voor kinderalimentatie liggen per kind gemiddeld tussen de € 100 en € 500 euro per maand. Het hangt van uw situatie af wat de hoogte van de kinderalimentatie precies zal zijn. Aan de hand van cijfers van het NIBUD, het volgende voorbeeld van de alimentatie per kind:

Heeft u een gezin met twee kinderen en een modaal inkomen, dan kost een kind ongeveer € 400 per maand. Met behulp van het TREMA-rapport, dat rechters gebruiken om het alimentatiebedrag te berekenen, komt de alimentatie per kind uit op € 140 per maand.

Wat is het minimum aan alimentatie?

Het minimale bedrag dat voor kinderalimentatie betaald kan worden, is € 25 per kind per maand. Dit bedrag is van toepassing als de betalende ouder een minimum inkomen heeft.

Wat is het maximum aan alimentatie?

Er is geen maximaal kinderalimentatiebedrag vastgesteld. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de inkomens en uitgaven van uw ex-partner en u, de behoefte van de kinderen voor kinderalimentatie en de draagkracht van de betaler.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen onder de kinderalimentatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten.

Verblijfskosten zijn de kosten die u hebt als uw kinderen bij u zijn. Denk aan:

 • Eten en drinken
 • Lichaamsverzorging
 • Huisvesting
 • Uitstapjes en vakantie
 • Speelgoed

Verblijfsoverstijgende kosten zijn onder andere:

 • Kleding en schoenen
 • De kapper
 • Sportcontributie en -benodigdheden
 • Kosten voor muziekles en -instrumenten
 • Abonnementen
 • Een fiets of kosten voor het openbaar vervoer
 • Niet vergoede medische kosten

Buitengewone kosten zijn kosten die een enkele keer of af en toe voorkomen. Denk aan kosten voor een bril, beugel, rijlessen of een studie. In principe vallen alle bovenstaande zaken onder kinderalimentatie. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u de kosten meeneemt in de berekening van de alimentatiekosten. Neemt u geen kosten van een bril mee, maar heeft uw kind deze later wel nodig, dan dient de verzorgende ouder deze kosten te betalen.

Wanneer hoef ik geen kinderalimentatie meer te betalen?

U hoeft geen alimentatie meer te betalen als uw kind 21 jaar is of kan voorzien in zijn of haar eigen onderhoud. Op dat moment heeft u geen alimentatieplicht meer. Het is wel verstandig om niet zomaar te stoppen met betalen. Overleg hierover eerst met uw kind.

Hoe lang ben ik verplicht om kinderalimentatie te betalen?

U hebt geen alimentatieplicht meer als uw kind 21 jaar is geworden of zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Hoelang de verplichting precies duurt, hangt dus af van wanneer de alimentatie is gestart en wanneer uw kind 21 jaar of financieel zelfstandig is.

Op welke leeftijd eindigt de kinderalimentatie?

De kinderalimentatie eindigt wanneer uw kind 21 jaar wordt of wanneer het 18 jaar of ouder is en zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Heeft uw kind een beperking of kan het om een andere reden niet in zijn of haar eigen levensonderhoud voorzien, dan kan de alimentatieplicht nog langer doorlopen.

Is kinderalimentatie inkomen?

Kinderalimentatie is het bedrag dat u ontvangt van uw ex-partner voor het betalen van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Kinderalimentatie is geen inkomen en hoeft dus niet bij de belastingaangifte te worden opgegeven. Voor de betalende ouder kan is kinderalimentatie niet fiscaal aftrekbaar.

Wanneer heb ik recht op kinderalimentatie?

U heeft recht op kinderalimentatie als de volgende drie punten gelden voor u:

 • U gaat scheiden
 • Uw ex-partner en u kinderen hebben die jonger zijn dan 21 jaar, nog niet financieel zelfstandig zijn of een beperking hebben
 • Een ouder is verplicht een kind tot zijn 21e te onderhouden. Tot een kinds 18 jaar is, gaat de kinderalimentatie nog naar de andere ouder. Daarna heeft het kind er zelf recht op.

Uw kinderen wonen bij u en u bent dus de verzorgende ouder.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Persoonlijk betrokken

Slim
werken

Strategisch denken

Valkuilen herkennen

Contactformulier