Kinderalimentatie

Transparante communicatie en duidelijke tarieven
Juridische expertise en ervaring
Persoonlijke begeleiding en goede bereikbaarheid

Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder na een scheiding aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten van de kinderen. Als ouders blijft u als u uit elkaar gaat namelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen, ook financieel. Zo blijft u tot uw kind 18 jaar is samen – naar draagkracht – verantwoordelijk voor de kosten van verzorging en de opvoeding. Maar ook daarna kunt u – naar draagkracht – verplicht zijn om de kosten van levensonderhoud en studie blijven betalen, tot uw kind 21 is.

In de meeste gevallen ontvangt de ouder waar het kind het hoofdverblijf heeft kinderalimentatie van de andere ouder. Maar ook bij co-ouderschap kan er een alimentatieplicht bestaan.

Waar mogen wij u mee helpen?

Op deze pagina vertellen wij u alles over kinderalimentatie. Uit ervaring weten wij dat geschillen over alimentatie vaak veel stress opleveren. Heeft u naar aanleiding van deze informatie dus vragen, of kunt u advies of bijstand gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op voor:

Onze advocaten hebben meer dan 15 jaar ervaring met alimentatievraagstukken, niet alleen in het Nederlandse familierecht, maar ook bij internationale scheidingen.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder na een scheiding aan de andere ouder betaalt als bijdrage in de kosten van de kinderen. Als ouders blijft u als u uit elkaar gaat namelijk wettelijk verplicht om naar draagkracht van uw inkomen een bijdrage te leveren aan de kosten van de kinderen.

Vaak gaan kinderen bij één van de ouders wonen, waardoor één van de ouders de kinderen verzorgt. De ouder die de kinderen niet verzorgt, moet de verzorgende ouder dan een financiële bijdrage betalen voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze financiële bijdrage heet kinderalimentatie. Overigens kan er ook een verplichting tot het betalen van kinderalimentatie bestaan als u co-ouderschap heeft, bijvoorbeeld in het geval dat een van u veel meer verdient dan de ander. Dat komt omdat de vraag of kinderalimentatie betaald moet worden afhangt van draagkracht, niet van de tijd die u met de kinderen doorbrengt.

Wanneer heb ik recht op kinderalimentatie?

U heeft recht op kinderalimentatie als uw ex-partner (die de wettelijke ouder of verwekker van uw kind is) meer inkomen heeft dan u.

De hoogte van de kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van alimentatienormen (Tremanormen) hangt af van de behoefte van een kind. De afspraken hierover legt u vast in het ouderschapsplan. De behoefte van een kind hang onder meer af van:

 • het netto gezinsinkomen voor de scheiding
 • de draagkracht van de ouders
 • het aantal kinderen binnen het gezin
 • de leeftijd van de kinderen
 • de zorgregeling die wordt afgesproken in het ouderschapsplan

Waarom moet ik kinderalimentatie betalen?

De verzorging en opvoeding van kinderen brengt allerlei kosten met zich mee. Denk aan eten, kleding, speelgoed, schoolgeld en kosten voor sporten en hobby’s. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen en moet u dus ook de kosten ervan betalen. Gaan uw kinderen bij uw ex-partner wonen, dan zal hij of zij veel van de kosten voor zijn of haar rekening nemen. Omdat u samen verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging van jullie kinderen, moet u hieraan meebetalen. Daar is kinderalimentatie voor bedoeld.

Is kinderalimentatie verplicht?

Wanneer kinderen bij één van hun ouders wonen, is er vaak een omgangsregeling met de andere ouder. Deze ouder wordt ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd. De niet-verzorgende ouder heeft dan een alimentatieplicht en is verplicht om financieel bij te dragen in de zorg voor de kinderen. Dit geldt overigens ook voor de ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben. Deze ouder betaalt in het dagelijks leven al voor de kinderen die bij hem/haar wonen.

De verplichting tot het financieel bijdragen in de kosten van de kinderen geldt in principe tot het moment dat kinderen 21 jaar worden of financieel zelfstandig zijn. Kinderen tussen 18 en 21 jaar die studeren worden nog niet als financieel zelfstandig beschouwd. Van een kind dat werkt of een langlopende betaalde stage heeft en een leeftijd heeft tussen de 18 en 21 jaar, wordt verwacht dat het zichzelf kan onderhouden. De alimentatieplicht komt dan te vervallen. Mogelijk wordt in de toekomst de leeftijd van 21 jaar nog opgehoogd naar 25 jaar.

Bij kinderen van 21 jaar of ouder die een beperking hebben of om een andere reden niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kan de kinderalimentatie langer doorlopen. Uiteraard kunt u met elkaar afspreken dat u ook nadat een kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en niet (volledig) financieel zelfstandig is, u de alimentatie blijft voldoen. Een goed voorbeeld hiervan is een studerend kind. Het advies is deze afspraak schriftelijk vast te leggen.

Wanneer moet ik kinderalimentatie betalen?

U moet kinderalimentatie betalen als de volgende punten voor u gelden:

 • U gaat scheiden of uit elkaar.
 • Uw ex-partner en u hebben kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, nog niet financieel zelfstandig zijn of een beperking hebben.
 • Uw kinderen wonen bij uw ex-partner en u heeft een omgangsregeling met uw kinderen, of u heeft co-ouderschap maar u verdient meer dan uw ex-partner.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met:

 • De behoefte van het kind/de kinderen.
 • Het gezinsinkomen.
 • De draagkracht van de alimentatieplichtige.
 • De omgangsregeling.
 • De hoogte van een eventueel kindgebonden budget.

Het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie is dat kinderen er door een scheiding van de ouders niet op achteruit gaan. Soms is dat echter door de te geringe draagkracht van de alimentatieplichtige ouder onvermijdelijk.

Wie bepaalt de hoogte van kinderalimentatie?

Uw ex-partner en u maken samen afspraken over de kinderalimentatie, zo ook over de hoogte ervan. De afspraken vermeldt u in het ouderschapsplan. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap toetst de rechter het bedrag aan de alimentatienormen en richtlijnen die beschreven zijn in het TREMA-rapport. Uiteindelijk maakt de rechter de afspraken definitief.

Was u niet getrouwd, dan bent u niet verplicht om de hoogte van de alimentatie aan de rechter voor te leggen. U mag dit dan samen regelen. Daarbij is het wel aan te raden om de normen van de rechter als uitgangspunt te gebruiken. Als u er niet uitkomt en het niet lukt om afspraken te maken, moet u wel langs de rechter.

Wie bepaalt de behoefte aan kinderalimentatie?

Als uw kinderen bij uw ex-partner wonen, heeft u onderhoudsplicht en daarmee ook alimentatieplicht. U moet financieel voorzien in de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie bepaalt de rechter de behoefte van de kinderen aan kinderalimentatie. De rechter maakt daarbij gebruik van speciale tabellen en gaat uit van inkomens zoals die voor de scheiding waren. Het uitgangspunt is dat het kind er niet op achteruit gaat. Dat is bepalend voor de behoefte aan kinderalimentatie.

Hoeveel kinderalimentatie betaal ik bij een echtscheiding?

De precieze hoogte van kinderalimentatie is voor iedereen anders. Het hangt namelijk af van de inkomsten en uitgaven van uw ex-partner en u, de behoefte voor de alimentatie en de draagkracht van degene die de alimentatie moet betalen. Het uitgangspunt van de alimentatie is dat een kind er na de scheiding niet op achteruitgaat. De kinderalimentatie moet er voor zorgen dat er net zoveel aan een kind kan worden uitgegeven als voor de scheiding. Soms is dat niet mogelijk, omdat de draagkracht van de ouder die alimentatie moet betalen, niet toereikend is. Het bedrag kan dan lager uitvallen.

Is de jaarlijkse indexering van kinderalimentatie verplicht?

Omdat de lonen in principe elk jaar stijgen, en de kosten van levensonderhoud ook (inflatie) wordt de kinderalimentatie ook jaarlijks verhoogd. Dit wordt ook wel indexeren genoemd. Daarvoor stelt de overheid elk jaar in november het percentage vast waarmee de huidige alimentatie in januari van het daaropvolgende jaar moet worden verhoogd. 

Deze verhoging is alleen niet verplicht. Uw ex-partner en u kunnen ook afspreken dat jullie de wettelijke indexering niet willen laten gelden, bijvoorbeeld omdat uw loon niet wijzigt. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de indexering voor een bepaalde tijd niet te laten gelden. In beide gevallen dient u dit aan de rechter voor te leggen.

Hoeveel alimentatie krijg ik per kind?

De bedragen voor kinderalimentatie liggen per kind gemiddeld tussen de € 100 en € 500 per maand. Wat de hoogte van de kinderalimentatie precies zal zijn hangt af van uw specifieke situatie. Aan de hand van cijfers van het NIBUD, kunnen wij u het volgende voorbeeld geven van de alimentatie per kind:

Heeft u een gezin met twee kinderen en een modaal inkomen, dan kost een kind ongeveer € 400 per maand. Met behulp van het TREMA-rapport, dat rechters gebruiken om het alimentatiebedrag te berekenen, komt de alimentatie per kind uit op € 140 per maand.

Wat is het minimale bedrag voor kinderalimentatie?

Het minimale bedrag dat voor kinderalimentatie betaald kan worden, is € 25 per kind per maand. Dit bedrag is van toepassing als de betalende ouder een minimum inkomen heeft.

Wat is het maximale bedrag voor kinderalimentatie?

Er is geen maximaal bedrag voor kinderalimentatie vastgesteld. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de inkomens en uitgaven van uw ex-partner en u, de behoefte van de kinderen voor kinderalimentatie en de draagkracht van de betaler.

Welke kosten vallen allemaal onder kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen onder de kinderalimentatie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten.

Verblijfskosten zijn de kosten die u hebt als uw kinderen bij u zijn. Denk aan:

 • Eten en drinken
 • Lichaamsverzorging
 • Huisvesting
 • Uitstapjes en vakantie
 • Speelgoed

Verblijfsoverstijgende kosten zijn onder andere:

 • Kleding en schoenen
 • De kapper
 • Sportcontributie en -benodigdheden
 • Kosten voor muziekles en -instrumenten
 • Abonnementen
 • Een fiets of kosten voor het openbaar vervoer
 • Niet vergoede medische kosten

Buitengewone kosten zijn kosten die een enkele keer of af en toe voorkomen. Denk aan kosten voor een bril, beugel, rijlessen of een studie. In principe vallen alle bovenstaande zaken onder kinderalimentatie. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u de kosten meeneemt in de berekening van de alimentatiekosten. Neemt u de kosten van bijvoorbeeld een bril niet mee, maar heeft uw kind deze later wel nodig, dan moet de verzorgende ouder deze kosten in principe betalen.

Wanneer hoef ik geen kinderalimentatie meer te betalen?

U hoeft geen alimentatie meer te betalen als uw kind 21 jaar is of kan voorzien in zijn of haar eigen onderhoud. Op dat moment heeft u geen alimentatieplicht meer. Het is wel verstandig om niet zomaar te stoppen met betalen. Overleg hierover eerst met uw kind.

Hoelang ben ik verplicht om kinderalimentatie te betalen?

U hebt geen alimentatieplicht meer als uw kind 21 jaar is geworden of zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Hoelang de verplichting precies duurt, hangt dus af van wanneer de alimentatie is gestart en wanneer uw kind 21 jaar of financieel zelfstandig is.

Op welke leeftijd eindigt de kinderalimentatie?

De kinderalimentatie eindigt wanneer uw kind 21 jaar wordt of wanneer het 18 jaar of ouder is en zelfstandig in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Heeft uw kind een beperking of kan het om een andere reden niet in zijn of haar eigen levensonderhoud voorzien, dan kan de alimentatieplicht nog langer doorlopen

Is kinderalimentatie inkomen?

Kinderalimentatie is het bedrag dat u ontvangt van uw ex-partner voor het betalen van de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Kinderalimentatie is geen inkomen en hoeft dus niet bij de belastingaangifte te worden opgegeven.

Is kinderalimentatie aftrekbaar?

Voor de alimentatieplichtige ouder is kinderalimentatie niet fiscaal aftrekbaar.